Staff & Education

Staff

Professor

Professor of Donated Fund Laboratory

 • SEKIGUCHI Kiyotoshi

Specially Appointed Professor

 • IMAI Yumiko
 • NAGANO Takashi

Guest Professor

 • OMORI Yoshihiro
 • SHINOHARA Miki
 • YAMASAKI Toshio
 • SUETAKE Isao
 • Michael HIPPLER

Visiting Professor

 • IWASAKI Kenji
 • KASUKAWA Takeya
 • KOJIMA Chojiro

Associate Professor

Specially Appointed Associate Professor

 • KAWABATA Takeshi
 • Christoph GERLE

Guest Associate Professor

 • KINJO Akira
 • MIZUHASHI Koji
 • Damien R. HALL

Associate Professor (Lecturer)

 • SUZUKI Madoka

Specially Appointed Associate Professor (Lecturer)

 • SASAHARA Kenji

Assistant Professor

 • ASAHINA Yuya
 • IIDA Keita
 • ITO Masaru
 • OZAWA Takaaki
 • KITAGO Yu
 • KAWAMOTO Akihiro
 • SUGITA Yuko
 • SO Masatomo
 • TAKEI Toshiki
 • NAKANIWA Tetsuko
 • HIGASHIDE Mika

Assistant Professor of Donated Fund Laboratory

 • TANIGUCHI Yukimasa

Specially Appointed Assistant Professor

 • ARIMORI Takao
 • EGAWA Ayako
 • SUGIKI Toshihiko
 • HARADA Kenichi
 • FUKAZAWA Jun
 • MATSUDA Makoto
 • YAMAGUCHI Keiichi
 • WATANABE Satoshi
 • Gert-Jan BEKKER
 • Tom MACPHERSON

Visiting Academic Staff

 • SUGITA Yukihiko
 • SUZUKI Yuta

Technology Division

 • ABE Naoyuki
 • KAWAKAMI Keiko
 • KOSADA Takashi
 • TUJII Toshinori
 • NORIOKA Naoko
 • YAMASHITA Reiko