Staff & Education

Staff

Professor

Professor of Donated Fund Laboratory

 • Kiyotoshi SEKIGUCHI

Specially Appointed Professor

 • Yumiko IMAI
 • Takashi NAGANO

Guest Professor

 • Yoshihiro OMORI
 • Miki SHINOHARA
 • Toshio YAMASAKI
 • Isao SUETAKE
 • Michael HIPPLER

Visiting Professor

 • Kenji IWASAKI
 • Takeya KASUKAWA
 • Chojiro KOJIMA

Associate Professor

Specially Appointed Associate Professor

 • Takeshi KAWABATA
 • Christoph GERLE

Guest Associate Professor

 • Akira KINJO
 • Koji MIZUHASHI
 • Damien R. HALL

Associate Professor (Lecturer)

 • Madoka SUZUKI

Specially Appointed Associate Professor (Lecturer)

 • Kenji SASAHARA

Assistant Professor

 • Yuya ASAHINA
 • Keita IIDA
 • Masaru ITO
 • Yu KITAGO
 • Akihiro KAWAMOTO
 • Yuko SUGITA
 • Masatomo SO
 • Toshiki TAKEI
 • Hisashi TADAKUMA
 • Taro CHAYA
 • Tetsuko NAKANIWA
 • Mika HIGASHIDE
 • Suxiang ZHANG

Assistant Professor of Donated Fund Laboratory

 • Yukimasa TANIGUCHI

Specially Appointed Assistant Professor

 • Takao ARIMORI
 • Ayako EGAWA
 • Toshihiko SUGIKI
 • Yukihiko SUGITA
 • Kenichi HARADA
 • Jun FUKAZAWA
 • Makoto MATSUDA
 • Keiichi YAMAGUCHI
 • Satoshi WATANABE
 • Gert-Jan BEKKER
 • Tom MACPHERSON

Visiting Academic Staff

 • Yuta SUZUKI

Technology Division

 • Naoyuki ABE
 • Keiko KAWAKAMI
 • Takashi KOSADA
 • Toshinori TUJII
 • Naoko NORIOKA
 • Reiko YAMASHITA