Staff & Education

Staff

Professor

Professor of Donated Fund Laboratory

 • Kiyotoshi SEKIGUCHI

Guest Professor

 • Ryo KITAHARA
 • Shuhei KIMURA
 • Miki SHINOHARA
 • Tomitake TSUKIHARA
 • Toshio YAMASAKI
 • Takashi NAGANO  (2017. 9.16-2017.10.15 Specially Appointed Prof.)

Visiting Foreign Professor

 • Damien R. HALL

Specially Appointed Professor

 • Junichi HIGO
 • Ashok VENKITARAMAN

Associate Professor

Associate Professor of Donated Fund Laboratory

 • Takeshi KAWABATA

Guest Associate Professor

 • Kazumasa SAKURAI

Specially Appointed Associate Professor

 • Naohiro KOBAYASHI
 • Ikuo FUKUDA
 • Christoph GERLE

Associate Professor (Lecturer)

Specially Appointed Associate Professor (Lecturer)

 • Kenji SASAHARA

Assistant Professor

 • Yuya ASAHINA
 • Mayumi AMANO
 • Takao ARIMORI
 • Kazunari IWAMOTO
 • Yu KITAGO
 • Masatomo SO
 • Hisashi TADAKUMA
 • Taro CHAYA
 • Yuko TSUCHIYA
 • Akifumi HIGASHIURA
 • Shigeyuki MAGI
 • Yoh MATSUKI
 • Kenichiro MATSUZAKI
 • Naoyuki MIYAZAKI

Assistant Professor of Donated Fund Laboratory

 • Kazumasa FUJITA

Specially Appointed Assistant Professor

 • Ayako EGAWA
 • Toshihiko SUGIKI
 • Hirofumi SUZUKI
 • Hirotaka NARITA
 • Kenichi HARADA
 • Jun FUKAZAWA
 • Kyoko FURUITA
 • Keiichi YAMAGUCHI
 • Gert-Jan BEKKER

Visiting Academic Staff

 • Kohei TAKESHITA
 • Naoki HOSOGI
 • Koji YAZAWA

Technology Division

 • Naoyuki ABE
 • Keiko KAWAKAMI
 • Takashi KOSADA
 • Toshinori TUJII
 • Naoko NORIOKA