Staff & Education

Staff

Professor

Professor of Donated Fund Laboratory

 • Kiyotoshi SEKIGUCHI

Specially Appointed Professor

 • Yumiko IMAI

Guest Professor

 • Miki SHINOHARA
 • Toshio YAMASAKI
 • Isao SUETAKE
 • Takashi NAGANO  (2017. 9.16-2017.10.15 Specially Appointed Prof.)

Visiting Professor

 • Takeya KASUKAWA
 • Kenji IWASAKI

Visiting Foreign Professor

 • Damien R. HALL

Associate Professor

Guest Associate Professor

 • Kenji SUGASE

Specially Appointed Associate Professor

 • Takeshi KAWABATA
 • Naohiro KOBAYASHI
 • Christoph GERLE

Associate Professor (Lecturer)

 • Madoka SUZUKI

Specially Appointed Associate Professor (Lecturer)

 • Kenji SASAHARA

Assistant Professor

 • Yuya ASAHINA
 • Takao ARIMORI
 • Yu KITAGO
 • Yuko SUGITA
 • Masatomo SO
 • Hisashi TADAKUMA
 • Taro CHAYA
 • Tetsuko NAKANIWA
 • Mika HIGASHIDE
 • Shigeyuki MAGI
 • Kenichiro MATSUZAKI
 • Naoyuki MIYAZAKI

Assistant Professor of Donated Fund Laboratory

 • Kazumasa FUJITA

Specially Appointed Assistant Professor

 • Ayako EGAWA
 • Akihiro KAWAMOTO
 • Toshihiko SUGIKI
 • Hirotaka NARITA
 • Kenichi HARADA
 • Jun FUKAZAWA
 • Kyoko FURUITA
 • Keiichi YAMAGUCHI
 • Gert-Jan BEKKER
 • Tom MACPHERSON

Visiting Academic Staff

 • Yuko TAMAGAKI

Technology Division

 • Naoyuki ABE
 • Keiko KAWAKAMI
 • Takashi KOSADA
 • Toshinori TUJII
 • Naoko NORIOKA
 • Reiko YAMASHITA